Հայր Մեր

1

 

Հա'յր մեր, որ յերկինս ես,
Սուրբ եղիցի անուն Քո.
Եկեսցէ արքայութիւն Քո.
Եղիցին կամք Քո որպես յերկինս` եւ յերկրի.
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր.
Եւ թո'ղ մեզ զպարտիս մեր,
որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց:
Եւ մի' տանիր զմեզ ի փորձութիւն,
այլ փրկեա զմեզ ի չարէն.
Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս:
Ամեն:

Հանգանակ Հաւատոյ

1Հաւատամք ի մի Աստուած՝ ի Հայրն ամենակալ, յարարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութից:
Եւ ի մի Տէր՝ Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Աստուծոյ, ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ՝ միածին, այսինքն յէութենէ Հօր:
Աստուած յԱստուծոյ, լոյս ի լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ՝ յԱստուծոյ ճշմարտէ, ծնունդ եւ ոչ արարած: Նույն ինքն ի բնութենէ Հօր, որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի, երեւելիք եւ աներեւոյթք:

Կարդալ ավելին...

Առաւոտ լուսոյ

                      Ներսես Շնորհալի                       

1  Առաւօ՛տ լույսի, արեգա՛կ արդար, ինձ լո՛ւյս ծագեցրու:
Բխո՛ւմն Հօրից, բխի՛ր հոգուս մեջ, խոսք Քեզ հաճելի:
Գանձդ ողորմութեան, ծածկված գանձդ, գտնող ինձ արա:
Ողորմութեան դուռը դավանողիս բա՛ց, դասի՛ր երկնայինների հետ:

Կարդալ ավելին...

Սբ.Գրիգոր Նարեկացի

1Վա՜յ մեղաւոր հոգուս, որ բարկացրի իմ արարչին.
Վա՜յ կորստեան որդուս, որ կենդանութեան պարգեւը մոռացա.
Վա՜յ պարտապանիս բիւր ու անհամար այնքանքարներին,
Որոնք անկարող եմ հատուցանել.
Վա՜յ ծանր ու դժվար մեղքերի բեռնակրիս,
Որ չեմ կարող հանգստարան վերադառնալ.

Կարդալ ավելին...